Thứ bảy, 18 Tháng 8 2018

Phụ cấp phụ trách kế toán Trung tâm Y tế huyện

Đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Hội, Đoàn thể không thành lập phòng kế toán độc lập, chỉ có một biên chế làm kế toán hoặc bộ phận kế toán nằm trong Phòng Hành chính tổng hợp hoặc Văn phòng cơ quan… thì người được bố trí phụ trách kế toán sẽ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết ...