Tiếp nhận, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại SCIC

   Chuyên mục: Bộ, Cơ quan
Thành viênBộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Thông tư này hướng dẫn việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) về SCIC và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN SCIC đã tiếp nhận về các Bộ, UBND cấp tỉnh.

Theo Dự thảo Thông tư, SCIC thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ, UBND cấp tỉnh tại các DN theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ.

Cụ thể như sau: Công ty TNHH nhà nước một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh; Công ty TNHH có hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ các DN độc lập 100% vốn nhà nước hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh; Công ty liên doanh có vốn góp nhà nước do các Bộ, UBND cấp tỉnh làm đại diện chủ sở hữu; Công ty cổ phần được chuyển đổi từ các DN độc lập 100% vốn nhà nước hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh; Đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, SCIC tạm thời chưa tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các DN trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh; Các DN chủ yếu làm nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ công ích trên tổng doanh thu đạt từ 50% trở lên trong 03 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển giao; Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các DN SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng trên, SCIC thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về các Bộ, UBND cấp tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Thông tư này.

Các công ty TNHH nhà nước một thành viên độc lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh đang tổ chức triển khai công tác sắp xếp, chuyển đổi sở hữu theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2011-2015 thì SCIC thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (nếu còn vốn nhà nước) ngay sau khi công tác sắp xếp, chuyển đổi hoàn thành...

Một trong những nguyên tắc trong việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN của SCIC hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN về các Bộ, UBND cấp tỉnh là phải đảm bảo công khai, minh bạch, nguyên trạng, có kế thừa, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN...