Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ: Bộ quyết không “đánh trống bỏ dùi”

Để tiếp tục triển khai Chỉ thị 65/CT về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, đã có nhiều giải pháp, đề xuất được đưa ra trong đó có đề xuất tái cấp thẻ hành nghề. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn đã giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn 7 nhiệm vụ cấp thiết, đó là: Chủ trì nghiên cứu việc cấp ...