Thứ tư, 15 Tháng 8 2018

CHƯƠNG IV Nhà Triệu

CHƯƠNG IV Nhà Triệu (207-111 tr. Tây-lịch)    1. Triệu Vũ-Vương  2. Vũ-Vương thụ-phong nhà Hán  3. Vũ-Vương xưng đế  4. Vũ-Vương thần phục nhà Hán  5. Triệu Văn-Vương  6. Triệu Minh-Vương  7. Triệu Ai-Vương  8. Triệu Dương-Vương  1. Triệu Vũ-Vương (207-137 tr. Tây-lịch) Năm quí-tị (207) Triệu Đà đánh được An-dương-vương rồi, sáp-nhập nước Âu-lạc vào quận Nam-hải, lập thành một nước gọi là Nam-Việt, tự xưng làm vua, tức ...